header-toss.jpg

AANVANG woensdag 7 april 2021 om 19.30 uur

Alleen toegankelijk voor bestuur i.v.m. Corona-maatregelen

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 okt. 2020 (zie bijlage 3)

4. Jaarverslagen 2020 (zie bijlage 4)

5. Financieel jaarverslag 2020 (zie bijlage 5)

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid (zie bijlage 6)
De kascommissie 2020 wordt gevormd door Roland van der Starre en Bernhard Kraan.
Roland van der Starre is aftredend.

7. Begroting 2021 (zie bijlage 5)

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden (zie bijlage 7)

Aftredend: Herman Bierma (Voorzitter) en
Ernst Beek (Penningmeester)
Beide niet herkiesbaar

Kandidaat nieuwe bestuursleden:
Rikus Rudolphi (voorzitter)
Geert Couperus (Penningmeester)

9. Rondvraag (zie bijlage 8)

10. Sluiting

Bijlagen: van agendapunten 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Het bestuur stelt voor:
- De notulen van 21 oktober 2020 vast te stellen.
- De jaarverslagen vast te stellen.
- De financiële verslagen vast te stellen en de begroting 2021 goed te keuren.
- Rikus Rudolphi aan te wijzen als voorzitter en Geert Couperus als lid en beoogd penningmeester.

lle stukken van de algemene vergadering staan op deze link.

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000