header-tennesracket-jongeren.jpg

AANVANG woensdag 7 april 2021 om 19.30 uur

Alleen toegankelijk voor bestuur i.v.m. Corona-maatregelen

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 okt. 2020 (zie bijlage 3)

4. Jaarverslagen 2020 (zie bijlage 4)

5. Financieel jaarverslag 2020 (zie bijlage 5)

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid (zie bijlage 6)
De kascommissie 2020 wordt gevormd door Roland van der Starre en Bernhard Kraan.
Roland van der Starre is aftredend.

7. Begroting 2021 (zie bijlage 5)

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden (zie bijlage 7)

Aftredend: Herman Bierma (Voorzitter) en
Ernst Beek (Penningmeester)
Beide niet herkiesbaar

Kandidaat nieuwe bestuursleden:
Rikus Rudolphi (voorzitter)
Geert Couperus (Penningmeester)

9. Rondvraag (zie bijlage 8)

10. Sluiting

Bijlagen: van agendapunten 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Het bestuur stelt voor:
- De notulen van 21 oktober 2020 vast te stellen.
- De jaarverslagen vast te stellen.
- De financiële verslagen vast te stellen en de begroting 2021 goed te keuren.
- Rikus Rudolphi aan te wijzen als voorzitter en Geert Couperus als lid en beoogd penningmeester.

lle stukken van de algemene vergadering staan op deze link.

Agenda

06 jan 2024    16:30 -
Nieuwjaarsreceptie 2024

230614 TVA Banner Toss avond

Tennisballen op de banen van Tennisvereniging Akkrum in de avonduren. De lichtmasten en het kunstgras met keramisch gravel (merknaam Smash Court van Grontmij, maar in Akkrum van Antea Group)